VERGİ / TAX


- TAM TASDİK HİZMETLERİ

3568 sayılı kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtları Yeminli Mali Müşavire tarafından denetleme sonrası tasdik edilebilir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.

Şirketimizin 20 yıllık tecrübesiyle yetişmiş uzman kadrosu tarafından 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında müşterilerinin belge ve kayıtları incelenerek vergisel risk doğurabilecek hatalar önceden tespit edilerek önlem alınması sağlanmakta ve şirket herhangi bir vergi incelemesine karşı korunarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirilmektedir.

Şirketimiz ortağı Yeminli Mali Müşavirlerle birlikte SMMM ve denetim elemanları tarafından şirketin yıl boyunca yapılan denetimleri sonucu tam tasdik raporu hazırlanmakta ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilmektedir. Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir, doğacak hatadan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaktadır.

Maliye Bakanlığı’nın yıllık vergi inceleme plan ve programlarında, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin incelenmesine öncelik verilebilmektedir.

- KDV İADESİ

KDV iadesi konusundaki hizmetlerimiz, Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetim elemanlarından oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlik içinde yerine getirilmektedir

Bu hizmetler kapsamında yer alan, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti ve iadesine yönelik yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler sonucunda yazılan Yeminli Mali Müşavir raporlarına göre nakit iadenin alınmasını ve bu iadelere istinaden vergi dairelerine verilen teminatların çözülmesini sağlamaktadır.

Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

- VERGİ DANIŞMANLIĞI

Şirketimiz kadrosunda gerek Maliye Bakanlığı’nda uzunca yıllar vergi incelemesi yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kadromuz tarafından müşterilerimize tam tasdik hizmetlerimize ek olarak, yıl boyunca genel vergi konuları, şirketindeki sorunlar ve fırsatlar ile ilgili olarak vergi danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Vergi danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler sadece kurumlar vergisi ile sınırlı olmayıp KDV, gelir vergisi, damga vergisi ve diğer vergileri de kapsamaktadır.

Vergi Danışmanlığı hizmetlerimizin kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Genel vergi danışmanlığı hizmetleri,

2. Mevcut olan tüm vergi teşviklerinden yararlanılmasının sağlanması, mali yıl kapanışı öncesi vergi planlaması ile ilgili konuların ve mevcut vergi risklerinin değerlendirilmesi,

3. Muhasebe sisteminin genel değerlendirilmesi,

4. Yabancı yatırım, kambiyo ve genel gümrük uygulamaları hakkında danışmanlık verilmesi,

5. Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile ilgili olarak şirketlerin bilgilendirilmesi,

6. Finansal tabloların ve hesapların değerlendirilmesi,

7. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan önerilerin ve çözümlerin yönetime rapor/yazı halinde sunulması,

8. Maliye Bakanlığı’ndan alınacak görüşler için danışmanlık verilmesi,

9. Yukarıda yer alan tüm alanlarda ve konularında yazılı görüş verilmesi,

10. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Uluslararası Vergi Anlaşmaları ve diğer vergiler çerçevesinde vergi danışmanlığı hizmeti.

- VERGİ İNCELEMELERİ VE VERGİ DAVALARI

Şirketimiz, nezdinde vergi incelemesi yapılan şirketlerin kamu idareleri ile ilişkilerinde daha yapıcı ve verimli bir diyalog kurulması, gerektiğinde kritik konuların tartışılması, yazılı görüş alınması ve kamu ile yazışmaların değerlendirilmesi konularında üst düzeyde profesyonel destek sağlamaktadır.

Ayrıca şirketimizce yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda müşterilerimizin savunulması ve temsil edilmesi konuları yürütülmektedir.

Maliye Bakanlığı’nda uzunca yıllar vergi incelemesi yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kadromuz tarafından vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna kadar görüşmelerin, uzlaşma veya dava aşamalarını içeren hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlık hizmetleri

• İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
• Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
• Bulguların analizi
• Tutanakların gözden geçirilmesi

Uzlaşma sırasında verilen hizmetimiz

• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması
• Müşterilerinin temsili
• Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi
• Uzlaşma Komisyonlarında müşterilerinin savunulması

Dava aşamasında verilen hizmetlerimiz

• Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi
• Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması
• Literatür ve emsal karar taraması
• Duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması
• Temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi

- VERGİ PLANLAMASI

Mevcut vergi sisteminin karmaşık yapısı ve verginin firmaların karlılığını doğrudan ilgilendiriyor olması gibi hususlar vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Çoğu halde vergiyi bir maliyet unsuru olarak dikkate alıp bilinçli bir şekilde yönetmek gerekmektedir.

Yasal sınırlar çerçevesinde, şirketinizin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyetin vergi mevzuatı (kanunlar, tebliğler, iç genelgeler, kararnameler, muktezalar, içtihatlar) karşısındaki durumunun tespit edilmesi, değerlendirilmesi dolayısıyla da şirket faaliyetleri için yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından yararlanılması ve yasal vergi tasarrufunda bulunulması şirketlerin vergi riskini ve vergi yükünü azaltır, kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırabilmelerine imkan sağlar.

Vergi mevzuatının profesyonel ve kurumsal bir yapı dışında takibi, yorumu ve değerlendirilmesi halinde firmalarca elde edilen kazancın doğru olarak vergilendirilmesinde hatalı uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, firmalar mevzuat çerçevesinde yararlanabilecekleri indirim ve istisnalardan bilgi eksikliği nedeniyle, tam olarak yararlanamayabilmektedirler.

Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.